• 1 top pos15
  • 2 top pos 15
  • 3 top pos 15
×

Bericht

Attention no standard shopper group set
×

Waarschuwing

Geolocator component not found in /home/bureaugel2/domains/geluidmeter.nl/public_html/administrator/components/com_geolocator/assets/helper.php

Inhoud winkelwagen

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen/bewerken verzendadres
Naam Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
 
Totaal:
 € 0,00
 € 0,00
Ruimte voor aantekeningen en speciale verzoeken:
Ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en ga hiermee accoord (aanvinken)

Ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en ga hiermee accoord (aanvinken)

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU GELUID NL, BUREAU GELUID SUPPORT, CESVA NEDERLAND, CESVA NEDERLAND CALIBRATION LABORATORY EN BUREAU BOUW NL, GELDEND VANAF JANUARI 2006

1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Op iedere overeenkomst van opdracht waarbij Bureau Geluid NL, Bureau Geluid Support, CESVA, CESVA CALIBRATION LABORATORY, of Bureau Bouw NL (hierna: "BGB") opdrachtnemer is (hierna: "de opdracht") zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna: "AV") van toepassing, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt door BGB nadrukkelijk van de hand gewezen.

2 Inhoud van opdracht

Iedere overeenkomst van opdracht omvat al hetgeen schriftelijk tussen BGB en opdrachtgever is overeengekomen.

3 Totstandkoming van opdracht

3.1 Alle door BGB gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De opdracht komt eerst tot stand nadat een schriftelijk aanbod daartoe van BGB door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaardt middels het retourneren van een getekende opdrachtbevestiging respectievelijk op een andere wijze schriftelijk is aanvaardt.

3.2 Wijzigingen in de opdracht komen eerst tot stand nadat deze door opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

4 Algemene verplichtingen van BGB

BGB zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5 Algemene verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever zal BGB de door BGB gevraagde inlichtingen en gegevens (onder andere vergunningen, ontheffingen en toestemmingen) verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen; eerst na ontvangst hiervan begint een eventuele overeengekomen termijn te lopen.

6 Aansprakelijkheid BGB

6.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is BGB slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade bestaande uit (a) de noodzakelijke kosten van de aanpassingen van het ontwerp, de studie of de rapportage, indien en voor zover deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn gekomen, (b) de kosten van herstel van gebreken en van de voor die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade, (c) de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project (of de realisatie van het object) betrokken contractanten van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming van BGB.

6.2 Bij de levering van goederen geldt dat BGB nimmer aansprakelijk is voor schade of gevolg schades ontstaan door het gebruik van enige door haar geleverde goederen.

6.3 In de in artikel 6 lid 1 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de opdrachtsom zouden zijn begrepen als de opdracht van aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Tot rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving, waardevermindering van produkten en vergelijkbare schade.

6.4 Voor vergoeding van andere schade dan onder artikel 6.1.a, b of c genoemd, is BGB slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van BGB.

6.5 De, in totaal op grond van artikel 6.1.a, b en c bepaalde door BGB te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom.

6.6 Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in artikel 6 lid 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijke bezwarend kunnen worden aangemerkt.

6.7 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.

6.8 Onverminderd het in de vorengaande leden bepaalde, is BGB bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object, alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt onder een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en).

6.9 Indien bij een opdracht betrekking hebbende op de totstandkoming van een object niet alle fasen waarin dit object zal worden uitgevoerd aan BGB zijn opgedragen, is BGB niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de niet aan BGB opgedragen fasen en de daaraan ontleende gegevens. Hetzelfde geldt voor overige door of namens de opdrachtgever aangeleverde gegevens. BGB is evenmin aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de ver-werking, aanvulling of wijziging van de door BGB verstrekte gegevens door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden.

6.10 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, is BGB jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten danwel op rechten en beschermde belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen algemeen bekend zijn bij op het desbetreffende vakgebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever BGB uitdrukkelijk en schriftelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Schadevergoedingen die voortvloeien uit de in dit lid omschreven aansprakelijkheid zijn begrepen in het totaal te vergoeden bedrag zoals omschreven in artikel 6 lid 4 van dit artikel. Wordt BGB zelf terzake van een schending of inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is opdrachtgever op een overeenkomstige wijze gehouden BGB te vrijwaren en schadeloos te stellen.

6.11 In geval van detachering is BGB met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de gedetacheerde persoon/personen met de overeengekomen kwaliteit voor de overeenge-komen periode. Behoudens het bepaalde in de vorige alinea is BGB niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de gedetacheerde. De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart BGB terzake van vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de gedetacheerde.

7 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens Wet, rechtshandeling of in het verkeer gel-dende opvatting voor haar rekening komt.

8 Vertrouwelijkheid

De opdrachtgever en BGB zullen over en weer alle door de een aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en hiervan alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

9 Verzending van produkten en documenten

9.1 Verzending van goederen, documenten en/of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door BGB geschiedt voor risico en rekening van de opdrachtgever; verzending per post zal via gewone post of per koerier plaatsvinden, door BGB te bepalen.

10 Prijzen

10.1 Transacties worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich tussen het moment van afsluiten van de transactie en de definitieve levering van de goederen prijsverhogingen mochten voordoen b.v. als gevolg van gewijzigde rechten en/of accijns, en, fabrieksprijzen, valuta of arbeidskosten, dan behoudt BGB zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen.

10.2 Indien BGB en de opdrachtgever bij de totstandkoming van een overeenkomst voor de gehele opdracht een vaste prijs zijn overeengekomen, geldt deze prijs exclusief BTW en eventuele kosten.

10.3 Indien BGB en de opdrachtgever bij de totstandkoming van een overeenkomst geen vaste prijs voor de gehele opdracht zijn overeengekomen, zal de prijs hetzij vastgesteld worden op grond van de werkelijk bestede uren, hetzij op grond van de voor de betreffende deelwerkzaamheden waaruit de opdracht bestaat geldende tarieven; uurtarieven en tarieven voor deelwerkzaamheden worden ontleend aan de door BGB gehanteerde prijslijsten, zoals deze van jaar tot jaar gelden.

11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum; facturatie geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorafgaand of bij levering concept-rapportage of goederen. De overschrijving van het verschuldigde bedrag dient plaats te vinden naar de op de factuur vermelde rekeningen van BGB, onder vermelding van factuurdatum en factuurnummer. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbaar bedrag de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met drie (3) %, alsmede de buitengerechtelijke kosten berekend op vijftien pro-cent (15%) van de hoofdsom alsmede daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

11.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de v oldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.5 BGB is te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de opdrachtgever een door BGB vast te stellen voorschot voldoet, voordat BGB met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

11.6 BGB is te allen tijde gerechtigd tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen aan de opdrachtgever te verzenden.

12 Tussentijdse onderbreking of opzegging van de opdracht door BGB

12.1 BGB kan de opdracht (tussentijds) onderbreken of opzeggen op grond van gewichtige redenen c.q. toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever. Indien, door welke omstandigheden dan ook, BGB verhinderd is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft BGB het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. Zij zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen

12.2 In geval van (tussentijdse) opzegging door BGB dient opdrachtgever in ieder geval te voldoen de honorering naar de stand van de werkzaamheden en de gemaakte kosten.

12.3 In geval de opdracht (tussentijds) wordt opgezegd vanwege gewichtige redenen die aan de zijde van opdrachtgever liggen c.q. toerekenbare tekortkoming zijdens de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever tevens de daardoor door BGB geleden schade te vergoeden.

13 Tussentijdse onderbreking of opzegging van de opdracht door opdrachtgever

13.1 Opdrachtgever kan de opdracht (tussentijds) onderbreken of opzeggen, dit laatste op grond van gewichtige redenen.

13.2 In geval van onderbreking of (tussentijdse) opzegging door opdrachtgever, dient de opdrachtgever in ieder geval de kosten genoemd in artikel 12 lid 2 te voldoen.

13.3 In geval de opdracht (tussentijds) wordt onderbroken of opgezegd vanwege gewichtige redenen van de zijde van BGB, dan is BGB niet aansprakelijk voor enige schade.

14 Ontbinding

14.1 De vorderingen van BGB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen.

14.1.1 In aansluiting op de overeenkomst aan BGB ter kennis gekomen omstandigheden, die BGB goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

14.1.2 Indien BGB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

14.1.3 Indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of tot liquidatie overgaat.

14.2 In de genoemde gevallen is BGB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van BGB volledige schadevergoeding te vorderen.

14.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BGB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediende of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BGB bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

14.3 Alle geleverde goederen blijven eigendom van BGB tot voldoening van al hetgeen uit welke hoofde dan ook van koper te vorderen is. Tot dit tijdstip is het de koper niet toegestaan de goederen door te verkopen, te verpanden of in eigendom/bruikleen over te dragen.

15 Klachttermijn en risicoverdeling

15.1 Door BGB aan de opdrachtgever verzonden documenten en/of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen twee (2) weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel bericht middels aangetekend schrijven en met handtekening retour. Klachten omtrent ontbrekende of beschadigde goederen dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan BGB te worden gemeld. Koper dient BGB in de gelegenheid te stellen het manco te onderzoeken en te verhelpen. Bij niet nakomen van het bovenvermelde vervallen alle rechten te dezer zake. Klachten over door BGB geleverde goederen en/of diensten laten de betalingsplicht van de koper onverlet.

15.2 Indien een klacht gegrond is, zal BGB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BGB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

15.3 Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan; enig recht op opschorting van de betalingsverplichting door opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16 Garantie op geleverde produkten / aansprakelijkheid

16.1 BGB conformeert zich aan de garantievoorwaarden en termijnen van de door haar vertegenwoordigde fabrikanten. Gedurende de garantieperiode zal BGB niet of slecht functionerende goederen gratis repareren danwel vervangen; dit ter beoordeling van BGB. De garantie is uitsluitend van toepassing op niet door gebruikersfouten ontstane storingen.

16.2 Goederen die onder garantie voor onderzoek of reparatie naar en van BGB worden gezonden dienen door koper verzekerd te zijn of worden. Verzendkosten zijn voor rekening van koper.

17 Afbeeldingen, produktgegevens en produktwijzigingen

17.1 Alle gebruikte afbeeldingen en produktgegevens zijn slechts ter indicatie en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van een produkt. Geleverde produkten kunnen afwijken van hetgeen in de afbeeldingen en produktgegevens wordt weergegeven.

17.2 BGB behoudt zich het recht voor produkten, prijzen en hun gegevens op ieder moment te wijzigen.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en BGB is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Uitsluitend de terzake bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Maastricht is bevoegd van geschillen, voortvloeiende uit enige overeenkomst van opdracht tussen BGB en opdrachtgever, kennis te nemen.

  • kalibratie geluid iso-17025